https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7PWTV5N3hbxAiyUqW-cUsouueb05j9EH1OBz_an1JQ/edit#gid=0
top of page
IMG_9301.JPG


תקנון רכישת כרטיס וביטול עסקה
 

 

עמותת מידברן מהווה כלי התארגנות בידי קהילת הברן לצורך מימוש חזונה - לעודד וליצור מרחבים חווייתיים מבוססי השתתפות, המעוררים השראה ומניעים להתפתחות אישית, חברתית, סביבתית ותרבותית.
באמצעות העמותה, מנהלת הקהילה את התהליך, יוצרת ומפיקה את האירוע ואוספת כסף למימון הוצאותיו לרבות - שכירת שטח, השכרת ציוד, החזר כספים לאמנים (קרן האמנות), תהליכי רישוי, תהליכי חיפוש ומציאת שטח, עלויות כ"א שמתפעלים את כל הנ"ל במהלך חודשים רבים, עלויות משפטיות, עלויות ניהול כספים, ביטוח ועוד.
אין לעמותה הון ו/או כ"א מספק להרמת פרוייקט כמו מידברן. פעילותה בנויה על הרצון של המשתתפים לקחת חלק פעיל באירוע ("השתתפות"), כמו גם לקחת אחריות כלכלית מוגבלת על הנושא. גבולות האחריות מתבטאים בתנאי הביטול המפורטים מטה.
מטרתה של מידברן אינה רווח כספי.
מאידך, אינה יכולה להתחייב לכספים שאין ברשותה.
התחייבות מוקדמת של רוכשי הכרטיסים, מאפשרת את קיום האירוע ו/או כל פעילות אחרת של העמותה למען הקהילה. העמותה מתחייבת בסכומים גבוהים יותר ויותר ככל שמתקרב מועד האירוע, ותנאי הביטול המפורטים נקבעו בהתאם לצרכי מימון האירוע בכל שלביו.
יתרה כספית שנותרת בסיום השנה בקופת העמותה, מיועדת למימוש חזונה, ובכך חוזרת לקהילה.
 

 1. רכישת כרטיס וביטול עסקה
   

  • 5.1 הכרטיס הוא אישי (ושמי) לא ניתן להיכנס לאירוע עם כרטיס על שמו של אדם אחר.
    

  • 5.2 תשלום על כרטיס יבוצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד. יובהר כי התשלום עצמו מבוצע באמצעות מערכת סליקה חיצונית אשר תופעל על-ידי חברה חיצונית (להלן: "חברת הסליקה"). מובהר כי על כל רכישה שבוצעה באמצעות חברת הסליקה יחולו הוראות תנאי השימוש של אתר חברת הסליקה.
   העמותה תפעל להתקשר עם חברת סליקה בעלת אישור ניהול מאגרי מידע ואבטחתם כנדרש לפי חוק הגנת הפרטיות תשמ״א, 1981 ואשר פועלת לפי תקני אבטחה מחמירים.
    

  • 5.3 ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה תשע"א-2010) יתאפשר באתר
   מכירת הכרטיסים בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ- 7 ימי עסקים לפני מועד האירוע.
   מובהר ומוסכם כי מועד האירוע לצורך סעיף זה מוגדר כמועד תחילת הקמת האירוע בשטח,
   קרי – 05/06/2024(להלן: "מועד תחילת האירוע").
   לאחר ביטול העסקה על ידי הרוכש כאמור לעיל, יהיה הרוכש זכאי להחזר כספי בהתאם למחיר ששולם בפועל, בניכוי דמי ביטול בסך של 5% ממחיר העסקה (להלן: "דמי ביטול בסיסיים")
   לרוכש ו/או לכל מי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי העמותה לגבי הניכוי האמור.
    

  • 5.4 ביטול עסקה עקב גיוס למילואים בצו 8 יתאפשר בכפוף לאישור בקשת הביטול ע"י ועדת חריגים בנושא.
   נא לשלוח את הבקשה לביטול בצירוף צילום "צו 8 "מתוארך למועד האירוע
   למייל support@midburn.org
   נושא הפניה: שם הפונה, ת.ז, "בקשה לביטול עסקה עקב צו 8" .
   לאחר ביטול העסקה כאמור לעיל, יהיה הרוכש זכאי להחזר כספי בהתאם למחיר ששולם בפועל,
   בניכוי דמי ביטול בסיסיים בלבד.
   לרוכש ו/או לכל מי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי העמותה לגבי הניכוי האמור.
    

  • 5.5 ביטול עסקה שלא במסגרת התקנות הגנת הצרכן (אחרי 14 יום ממועד ביצוע העסקה) 
   מובהר ומוסכם כי בכל מקרה של ביטול עסקה שלא במסגרת המפורט בסעיף 5.3 לעיל, יהיה
   הרוכש זכאי להחזר כספי בניכוי דמי ביטול ודמי השתתפות בעלויות הפקת האירוע שירדו לטמיון בהתאם למועדים ולאחוזים המפורטים להלן:

   • 5.5.1 ביקש הרוכש את לבטל את העסקה עד לתאריך 16/05/2024 בחצות, יהיה הרוכש זכאי

להחזר כספי בהתאם למחיר ששולם בפועל, בניכוי דמי ביטול בסך של 10% ממחיר
העסקה ולרוכש ו/או לכל מי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי העמותה לגבי הניכוי האמור.

 • 5.5.2 ביקש הרוכש את לבטל את העסקה מיום 17/05/2024 ואילך, יהיה הרוכש זכאי להחזר

כספי בהתאם למחיר ששולם בפועל בניכוי דמי הביטול המפורטים בסעיף 5.6 הנ"ל להלן ובהתאם למועד שבו ביקש את ביטול העסקה (כפי שמפורט בסעיף 5.6)
 

 5.6 ביטול עסקה עקב ביטול האירוע:
 

 • 5.6.1 ככל והאירוע יתבטל מכל סיבה שהיא, עד יום 04/06/2024 בחצות, יהיה הרוכש זכאי להחזר כספי בניכוי דמי ביטול ודמי השתתפות בעלויות הפקת האירוע שירדו לטמיון בסך של 25%   (עשרים וחמישה אחוז) ממחיר העסקה, ולרוכש ו/או לכל מי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי העמותה לגבי הניכוי האמור.
   

 • 5.6.2 ככל והאירוע יתבטל מכל סיבה שהיא, בתקופה שבין יום 05/06/2024 ועד יום 10/06/2024 בחצות יהיה הרוכש זכאי להחזר כספי בניכוי דמי ביטול ודמי השתתפות בעלויות הפקת האירוע שירדו לטמיון, בסך הכולל של – 50% (חמישים אחוז) ממחיר העסקה.
  לרוכש ו/או לכל מי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי העמותה לגבי הניכוי האמור.
   

 • 5.6.3 ככל והאירוע יתבטל מיום 11/06/2024 ואילך, ו/או יופסק, מכל סיבה שהיא, לאחר תחילתו, לא יהא הרוכש זכאי לכל החזר. ולרוכש ו/או מי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי העמותה לגבי כך.

 

 

 

 • 5.7 למען הסר ספק, מנהלי האתר ו/או העמותה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שנגרם לרוכש כתוצאה מרכישת הכרטיסים באתר ו/או כתוצאה מביטול אירוע או דחייתו וכל הסתמכות על קיום האירועים במועדים המתכוננים הינה באחריות הבלעדית של הרוכש .

bottom of page